Projekty

projekty_pl.png

Numer umowy: POIR.04.01.01-00-0002/16-00

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 "Strategiczne programy badawcze dla gospodarki" POIR 2014-2020, Wspólne przedsięwzięcie SYNChem (konkurs 1 /4.1.1/2016 SYNChem)

Konsorcjum realizujące projekt: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny (Lider), Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny (Konsorcjant)

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk

Wartość projektu: 3 677 784 PLN

Współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: 1 838 892 PLN

Cele i planowane efekty projektu:
W ramach projektu zostanie opracowana metoda wytwarzania czterech typów produktów umożliwiających klejenie różnych klas materiałów (metale, szkła, niektóre typy tworzyw sztucznych). Podstawowymi składnikami tego systemu będą kleje i uszczelniacze poliuretanowe utwardzające się wilgocią z powietrza. W celu uzyskania spoin o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne do wytwarzania prepolimerów uretanowych zostanie wykorzystany nowy typ oligomeroli zawierających w swej strukturze grupy węglanowe oraz alifatyczno-aromatyczne grupy estrowe. Źródłem grup estrowych będzie odpadowy poli(tereftalanu etylenu). Dalsze badania zmierzać będą do zmiany mechanizmu utwardzania prepolimerów, tak aby wyeliminować reakcje hydrolizy grup izocyjanianowych, w wyniku której wydziela się dwutlenek węgla powodujący spienianie spoin. Jedno z rozwiązań polegać będzie na wprowadzeniu do struktury prepolimerów grup silanolowych, które pod wpływem wilgoci ulegać będą hydrolizie i kondensacji tworząc sieci polimerowe. Tego typu materiały będą również wykorzystywane jako podkłady zdolne do chemicznego wiązania z niektórymi klejonymi materiałami. Drugie rozwiązanie, wykorzystywane głównie do otrzymywania uszczelniaczy, zakłada użycie reaktywnych rozpuszczalników, które w reakcjach z wilgocią będą generować grupy funkcyjne reagujące z grupami izocyjanianowymi prepolimerów bez wydzielania CO2. Dla zapewnienia odpowiednich właściwości reologicznych i poprawy odporności chemicznej oraz innych parametrów użytkowych prepolimery uretanowe będą dodatkowo modyfikowane napełniaczami, pigmentami, surfaktantami i stabilizatorami UV.

prom_pl.jpgNumer umowy: PPI/PRO/2019/1/00044/U/00001

Projekt realizowany w ramach programu PROM

Tytuł projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

  1. Synteza polimerów o zróżnicowanej architekturze w oparciu o struktury pochodzenia naturalnego metodami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) ze zredukowaną ilością katalizatora
  2. Synteza szczotek poli(akrylanu tert-butylu) (PtBA) szczepionych z powierzchni płytek krzemowych z wykorzystaniem techniki sono-ATRP w miniemulsji

Kierownik projektu: Dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz

Wartość projektu: 44 400 PLN

Współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Społecznego i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Cele i planowane efekty projektu:
Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów  wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję