Byli członkowie grupy badawczej

Doktoranci

mgr inż. Paulina Biedka

2_2.jpg

Edukacja

– 2017 – obecnie       Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – studia doktoranckie

– 2016  – 2017           Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – magister inżynier

– 2012  – 2016           Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – inżynier

Zainteresowania naukowe

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, elektrochemiczne metody syntezy polimerów, polimeryzacja w układach dyspersyjnych

Doświadczenie naukowe

2015 – 2017 – Projekt naukowy realizowany we współpracy z The Mars Society

Nagrody za działalność naukową

2017 – 2019 – Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

2017 – 2019 – Stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2017 – Nagroda „Primus Inter Pares za wybitne wyniki w nauce

2016 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe

2016 – Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Najlepsi z Najlepszych”

2016 – Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej

2016 – I miejsce w międzynarodowych zawodach University Rover Challenge

2015 – I miejsce w międzynarodowych zawodach University Rover Challenge

2014 – 2017 – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

 

Impact Factor = 3 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2018)

Liczba cytowań = 1 (Web of Science 2018)

Index Hirscha = 1 (Web of Science 2018)

Publikacje

 1. Paweł Chmielarz, Tomasz Pacześniak, Katarzyna Rydel-Ciszek, Izabela Zaborniak, Paulina Biedka, Andrzej Sobkowiak: ,,Synthesis of naturally-derived macromolecules through simplified electrochemically mediated ATRP”, Beilstein Journal of Organic Chemistry 2017, 13, 2466-2472.
  (IF5Y619)

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Paulina Biedka, Paweł Chmielarz: „Synteza związków wielkocząsteczkowych z wykorzystaniem polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu aktywowanej ultradźwiękami w miniemulsji”, IV Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców, Rzeszów 2018, 13.
 2. Paulina Biedka, Paweł Chmielarz: „Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu w miniemulsji kontrolowana ultradźwiękami w syntezie prekursorów polielektrolitów”, II Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”, Rzeszów 2018, 19.
 3. Paulina Biedka, Paweł Chmielarz: „Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, w której aktywatory są regenerowane przez przeniesienie elektronu sterowana ultradźwiękami w miniemulsji”, 61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Pod redakcją A. Węgrzyn, Kraków 2018, S04KS21, S04-13.
 4. Paulina Biedka, Paweł Chmielarz: ,,Synteza prekursorów polielektrolitów z wykorzystaniem metod polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją”, 9 Kongres Technologii Chemicznej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Pod redakcją E. Głowińskiej, Gdańsk 2018, K3A-9,
 5. Paulina Biedka, Paweł Chmielarz: „Reversible deactivation radical polymerization in miniemulsion”, XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń 2018, 20.

ORCID ID: 0000-0002-8282-3611

Scopus ID: 57197852248

Researcher ID: Q-6122-2017

Opieka naukowa nad studentami

W roli Promotora Pracy Dyplomowej:

 

 1. Agnieszka Uliasz w roku akademickim 2017/2018 - praca magisterska pt. „Otrzymywanie wielofunkcyjnych makroinicjatorów i ich wykorzystanie w syntezie niesymetrycznych polimerów gwiaździstych”
 2. Judyta Lubera w roku akademickim 2017/2018 - praca magisterska pt. „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej w syntezie makrocząsteczek o nieliniowej topologii
 3. Joanna Kuś w roku akademickim 2017/2018 - praca magisterska pt. „Zastosowanie makroinicjatorów ATRP w syntezie polimerów gwiaździstych”
 4. Kinga Kucharska w roku akademickim 2017/2018 - praca magisterska pt. „Uproszczona elektrochemicznie kontrolowana ATRP w miniemulsji”
 5. Agnieszka Safin w roku akademickim 2017/2018 - praca inżynierska pt. „Elektrochemicznie kontrolowana ATRP w miniemulsji”
 6. Patrycja Rembisz w roku akademickim 2017/2018 - praca inżynierska pt. „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej w syntezie szczotek polimerowych na powierzchni płytek krzemowych”
 7. Karolina Mroszczyk w roku akademickim 2017/2018 - praca inżynierska pt. „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej w syntezie polimerów gwiaździstych”
 8. Anna Gałusza w roku akademickim 2016/2017 - praca magisterska pt. „Otrzymywanie wielofunkcyjnych makroinicjatorów i ich wykorzystanie w syntezie polimerów amfifilowych”
 9. Monika Szlachta w roku akademickim 2016/2017 - praca magisterska pt. „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej w syntezie kopolimerów szczepionych”
 10. Aneta Wachowicz w roku akademickim 2016/2017 - praca magisterska pt. „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej w syntezie kopolimerów gwiaździstych o charakterze polielektrolitów”
 11. Małgorzata Pelc w roku akademickim 2016/2017 - praca magisterska pt. „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej w syntezie polielektrolitów”
 12. Aneta Franczyk w roku akademickim 2016/2017 - praca inżynierska pt. „Otrzymywanie i charakterystyka kompleksów katalitycznych miedzi (II) stosowanych w metodzie eATRP”
 13. Justyna Pryjda w roku akademickim 2016/2017 - praca inżynierska pt. „Analiza wpływu rodzaju kompleksu katalitycznego na przebieg syntezy polimerów metodą seATRP”
 14. Judyta Lubera w roku akademickim 2016/2017 - praca inżynierska pt. „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej przy kontrolowanym potencjale w syntezie kopolimerów blokowych”
 15. Joanna Kuś w roku akademickim 2016/2017 - praca inżynierska pt. „Badania procesów redoks kompleksów katalitycznych miedzi (II) metodami elektrochemicznymi”
 16. Kinga Kucharska w roku akademickim 2016/2017 - praca inżynierska pt. „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej przy kontrolowanym potencjale w syntezie polimerów gwiaździstych techniką „arm-first”
 17. Sylwia Wilczak w roku akademickim 2016/2017 - praca inżynierska pt. „Badania nad syntezą kopolimerów gwiaździstych metodą seATRP”
 18. Justyna Stadnik w roku akademickim 2016/2017 - praca inżynierska pt. „Otrzymywanie wielofunkcyjnych makroinicjatorów ATRP i ich wykorzystanie w syntezie polimerów gwiaździstych”
 19. Weronika Płaza w roku akademickim 2015/2016 - praca magisterska pt. „Badania nad syntezą polimerów gwiaździstych metodą seATRP” (praca z wyróżnieniem)
 20. Anna Osojca w roku akademickim 2015/2016 - praca magisterska pt. „Badania nad syntezą kopolimerów blokowych metodą eATRP”
 21. Justyna Pikus w roku akademickim 2015/2016 - praca magisterska pt. „Synteza polimerów gwiaździstych metodą eATRP”
 22. Aleksandra Szypuła w roku akademickim 2015/2016 - praca magisterska pt. „Zastosowanie elektrochemicznie kontrolowanej ATRP w syntezie polimerów gwiaździstych techniką „arm-first”
 23. Aleksandra Szylar w roku akademickim 2015/2016 - praca magisterska pt. „Zastosowanie elektrochemicznie kontrolowanej ATRP w syntezie kopolimerów uretanowo-akrylowych”
 24. Anna Gałusza w roku akademickim 2015/2016 - praca inżynierska pt. „Badania wpływu rodzaju kompleksu katalitycznego na przebieg syntezy polimerów akrylowych metodą eATRP”
 25. Natalia Buras w roku akademickim 2014/2015 - praca magisterska pt. „Synteza polimerów akrylowych metodą eATRP”
 26. Wioleta Śnieżek w roku akademickim 2014/2015 - praca magisterska pt. „Synteza polimerów metakrylowych metodą eATRP”
 27. Natalia Niemiec w roku akademickim 2014/2015 - praca inżynierska pt. „Wpływu stężenia kompleksu katalitycznego na przebieg syntezy polimerów metakrylowych metodą eATRP”
 28. Weronika Płaza w roku akademickim 2014/2015 - praca inżynierska pt. „Badania wpływu stężenia kompleksu katalitycznego na przebieg syntezy polimerów akrylowych metodą eATRP”
 29. Anna Osojca w roku akademickim 2014/2015 - praca inżynierska pt. „Badania wpływu temperatury na przebieg syntezy polimerów akrylowych metodą eATRP”
 30. Justyna Pikus w roku akademickim 2014/2015 - praca inżynierska pt. „Badania wpływu stosowanego potencjału na przebieg syntezy polimerów akrylowych metodą eATRP”
 31. Paulina Lubaś w roku akademickim 2013/2014 - praca magisterska pt. „Badania nad syntezą polimerów akrylowych metodą eATRP”
 32. Natalia Lenar w roku akademickim 2013/2014 - praca magisterska pt. „Badania nad syntezą polimerów metakrylowych metodą eATRP”

 

 W roli Współpromotora Pracy Dyplomowej:

 

 1. Paulina Penar w roku akademickim 2015/2016 - praca magisterska pt. „Badania porównawcze reaktywności chemicznej diizocyjanianów izoforonu i dicykloheksylometanu”
 2. Monika Szlachta w roku akademickim 2015/2016 - praca inżynierska „Badanie kinetyki reakcji 4,4’-metylenobis(cykloheksyloizocyjanianu) z butanolem jako reakcji modelowej dla prepolimerów uretanowo-izocyjanianowych”
 3. Magdalena Miłek w roku akademickim 2014/2015 - praca magisterska pt. „Badania nad syntezą kopolimerów uretanowo−winylowych”
 4. Kamil Górecki w roku akademickim 2013/2014 - praca magisterska pt. „Badania właściwości fizykochemicznych powłok poli(uretanowo-winylowych)”
 5. Magdalena Miłek w roku akademickim 2013/2014 - praca inżynierska „Badania właściwości fizykochemicznych powłok otrzymanych z kopolimerów poli(uretanowo-winylowych)”
 6. Joanna Obszańska w roku akademickim 2012/2013 - praca magisterska pt. „Synteza hydrofobowych kopolimerów trójblokowych metodą kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu”
 7. Mariola Beniak w roku akademickim 2012/2013 - praca magisterska pt. „Badania nad syntezą makroinicjatora tetrafenyloetanouretanowego”
 8. Andrzej Wajs w roku akademickim 2012/2013 - praca inżynierska pt. „Badania nad syntezą makroinicjatorów bromouretanowych”
 9. Maria Machniak w roku akademickim 2012/2013 - praca inżynierska pt. „Badania nad syntezą kopolimerów poli(uretanowo-akrylowych) metodami kontrolowanej polimeryzacji wolnorodnikowej pod kątem uzyskiwania nowoczesnych hydrofobowych biomateriałów”
 10. Tomasz Smereka w roku akademickim 2011/2012 - praca magisterska pt. „Synteza amfifilowych kopolimerów trójblokowych z zastosowaniem makroinicjatora bromouretanowego”
 11. Maria Łazuka w roku akademickim 2011/2012 - praca magisterska pt. „Synteza amfifilowych kopolimerów trójblokowych z zastosowaniem makroinicjatora poliuretanowo – tetrafenyloetanowego”
 12. Jolanta Dubis w roku akademickim 2011/2012 - praca inżynierska pt. „Synteza kopolimeru poliuretanowo-metakrylowego metodą ARGET ATRP”
 13. Monika Zuber w roku akademickim 2010/2011 - praca magisterska pt. „Synteza kopolimeru trójblokowego poliuretan-poli(metakrylan metylu) (PMMA-b-PU-b-PMMA) metodą polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu”

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję